بخش پنجره قلم ترسیمی

قلم های ترسیمی قلم هایی هستند که مستقیما رنگ خود را جایگزین رنگ پیکسل های طرح جاری می کنند و غیر از قلم های عمومی که می توان رنگ آنها را توسط سه نوار پیمایشی رنگ قرمز ، سبز و آبی تعیین کرد ، بقیه آنها تنظیمات از پیش تعریف شده ای دارند و تنظیمات رنگ یا گستره رنگ در آنها تاثیری ندارد. ولی در همه آنها تنظیم درجه قلم تاثیرگذار بوده که برای قلم های ترسیمی میزان درجه برجسته سازی قلم ها را بین 1 تا 5 تنظیم می کند و همچنین با انتخاب یکی از گزینه های پیوسته یا پوششی یا خرطومی یا نگینی و یا مرواریدی می توان به ترتیب فاصله بین اجزای ترسیمی قلم را به ترتیب از بدون فاصله تا بیشترین فاصله تنظیم نمود که البته گزینه انتخابی ((دستی)) جهت رسم در لحظه قلم به کار می رود و فاصله اجزای آن هم بستگی به سرعت رسم دارد. اندازه بزرگی قلم را هم می توان توسط بزرگترین نوار پیمایشی موجود در این بخش تعیین کرد.

بخش پنجره قلم رنگ آمیزی

قلم های رنگ آمیزی قلم هایی هستند که یا رنگ خود را با رنگ پیکسل های طرح جاری ترکیب می کنند و یا اینکه بدون تغییر در ساختار نقش و خطوط طرح جاری ، رنگ آنها را تغییر می دهند که تنظیمات رنگ و گستره رنگ بر روی بیشتر آنها تاثیرگذار بوده و به عنوان مثال در قلم های رنگ آمیزی نوع افزایش دهنده رنگ می توان رنگ آنها را توسط سه نوار پیمایشی رنگ قرمز ، سبز و آبی تعیین کرد و همچنین گستره رنگی قلم را هم با توجه به مقادیر مورد نظر تنظیم نمود که با مشخص نمودن این مقادیر و در زمان کار با این قلم در صورتی که همه مولفه های رنگی قرمز ، سبز و آبی مربوط به رنگ پیکسل طرح جاری برابر و یا بیشتر از سه مولفه رنگی قرمز ، سبز و آبی مربوط به گستره رنگ باشد ، رنگ هر کدام از سه مولفه رنگ قلم در صورت بالاتر بودن نسبت به مولفه های رنگی پیکسل طرح جاری ، جایگزین آن خواهد شد و به عبارتی پیکسل های طرح جاری رنگ آمیزی خواهند شد.

صفحه 6
صفحه نخست   |   بایگانی نرم افزار   |   آموزش نرم افزار   |   آگهی تبلیغاتی   |   درباره ما   |   تماس با ما
صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه 6 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 9 صفحه 10 صفحه 11 صفحه 12 صفحه 13 صفحه 14 صفحه 15
گروه نرم افزارهای رایگان حلواسافت