بخش پنجره قلم ویرایشی

قلم های ویرایشی قلم هایی هستند که بدون تغییر در رنگ پیکسل های طرح جاری ، آنها را جا به جا می کنند و در حال حاضر تنظیمات قلم در آنها کاربردی ندارد ولی ممکن است که در آینده و در قلم هایی که در نسخه های بعدی به این بخش افزوده می شوند ، این تنظیمات کاربرد داشته باشند. قلم های ویرایشی جابه جا کننده تصویر می توانند بخش موجود در محدوده انتخابی قلم را با توجه به نوع پیکسل های طرح جاری که به صورت غیر پایه ، غیر ثبتی یا کل می باشند را انتخاب کرده که با این کار گزینه ((انتخاب)) در بخش درج تصویر فعال شده و می توان همانند یک تصویر انتخابی ، مکان این نوع پیکسل ها را تغییر داد که البته رنگ پیکسل های انتخاب نشده در محدوده انتخابی ، به صورت کاملا سیاه در نظر گرفته می شود که با توجه به تنظیمات خودکار موجود در بخش درج تصویر ، آنها به صورت کاملا شفاف دیده می شوند که می توان این تنظیمات را تغییر داد و این رنگ سیاه را نیمه شفاف یا مات نمود.

بخش پنجره قلم پاک کننده

قلم های پاک کننده قلم هایی هستند که رنگ پیکسل های تغییر یافته در طرح جاری را با توجه به اینکه قلم پاک کننده از نوع پاک کننده غیر پایه و یا پاک کننده غیر ثبتی باشد را با توجه به قدرت پاک کنندگی تنظیم  شده در ((درجه قلم)) به رنگ پیکسلی طرح پایه و یا طرح ثبت شده در حافظه ثبتی ، بر می گردانند. البته در حال حاضر به جز تنظیم فاصله بین اجزاء قلم که توسط گزینه های دستی ، پیوسته ، پوششی ، خرطومی ، نگینی یا مرواریدی تعیین می شوند دیگر تنظیمات قلم در آنها کاربردی ندارد ولی ممکن است که در آینده ، این تنظیمات در قلم هایی که در نسخه های بعدی به این بخش افزوده می شوند کاربرد داشته باشند. قلم های پاک کننده از نظر داشتن ویژگی نرم کنندگی لبه قلم ، به دو دسته بی هاله یعنی بدون ویژگی نرم کنندگی لبه قلم و یکدست بودن تاثیر گذاری آن ، و هاله دار یعنی با ویژگی نرم کنندگی لبه قلم و یکدست نبودن تاثیر گذاری آن جهت پاک کردن تقسیم بندی می شوند.

صفحه 7
صفحه نخست   |   بایگانی نرم افزار   |   آموزش نرم افزار   |   آگهی تبلیغاتی   |   درباره ما   |   تماس با ما
صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه 6 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 9 صفحه 10 صفحه 11 صفحه 12 صفحه 13 صفحه 14 صفحه 15
گروه نرم افزارهای رایگان حلواسافت