نکات مهم و کاربردی در مورد نرم افزار و کلیدهای آن

1- جایگاه ((رنگ کل)) در بخش قلم ها ، جهت نمایش رنگ حاصل از ترکیب سه مولفه رنگی رنگ قرمز ، سبز و آبی می باشد.

2- گزینه رنگ بردار جهت نمونه برداری از رنگ یکی از پیکسل های طرح جاری بوده و پس از انتخاب این گزینه و در صورت فشار ندادن

هیچ کلیدی و کلیک کردن بر روی پیکسل مورد نظر در طرح جاری ، مقادیر مولفه های رنگی قرمز ، سبز و آبی مربوط به رنگ پیکسل

انتخابی جانشین مقادیر مولفه های گستره رنگ بخش قلم ها می شود و در صورتی که این کار همراه با گرفتن کلید شیفت (Shift)

موجود در صفحه کلید انجام شود در این صورت ، این مقادیر جانشین مقادیر مولفه های رنگ بخش قلم ها می شود و همچنین اگر این

کار همراه با گرفتن کلید کنترل (Ctrl) انجام شود این مقادیر جانشین مولفه های رنگ قلم بخش ((درج نوشتار)) می شود که با گرفتن

کلیدهای ترکیبی کنترل + شیفت (Ctrl + Shift) هم این مقادیر جانشین مولفه های رنگ دور خط قلم بخش ((درج نوشتار)) می شود

و نیز اگر همراه با گرفتن کلید آل ت (Alt) انجام شود ، این مقادیر جانشین مولفه های رنگ انتخابی بخش ((درج تصویر)) می شود که

با گرفتن کلیدهای ترکیبی آل ت + شیفت (Alt + Shift) ، این مقادیر جانشین مولفه های گستره رنگ بخش ((درج تصویر)) می شود.

3- انتخاب گزینه ((ثبتی انتخابی)) در بخش ((درج تصویر)) باعث می شود در صورتی که ((وضوح انتخابی)) مقداری کمتر از 100 داشته

باشد و به عبارتی رنگ انتخابی شفاف شده باشد ، این شفافیت رنگ به جای ترکیب با مقادیر رنگ موجود در طرح جاری ، با مقادیر

رنگ موجود در حافظه ثبتی ترکیب شود و البته این وضعیت با انتخاب گزینه ((ثبتی دیگر)) در همین بخش در صورتی که ((وضوح دیگر))

مقداری کمتر از 100 داشته باشد هم برای رنگ های غیر انتخابی و به عبارتی رنگ های دیگر هم به همین ترتیب است.

4- در بخش ((درج نوشتار)) دیگر فرمت های زبانی ، در صورتی کارآیی خواهند داشت که صفحه کلید به زبان دوم تغییر کند و به عبارت

دیگر مثلا اگر فرمت زبانی ((Fa)) انتخاب شده باشد باید زبان صفحه کلید هم به فارسی تغییر یابد که در این حالت و پس از تغییر زبان

صفحه کلید ، می توان از فرمت های زبانی دیگری هم استفاده کرد.

صفحه 8
صفحه نخست   |   بایگانی نرم افزار   |   آموزش نرم افزار   |   آگهی تبلیغاتی   |   درباره ما   |   تماس با ما
صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه 6 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 9 صفحه 10 صفحه 11 صفحه 12 صفحه 13 صفحه 14 صفحه 15
گروه نرم افزارهای رایگان حلواسافت